Skip to main content

Ik wil een effectieve begeleiding van een verzuimde medewerker

Soms krijgt een verzuimende medewerker niet de juiste medische begeleiding, bijvoorbeeld omdat hij hiervoor niet goed is verzekerd of te maken heeft met lange wachttijden. Bij Sa4 Werk(t) kunt u altijd terecht als er sprake is van verzuim door mentale klachten/overbelasting.

Wanneer verwijzen naar Sa4-Werk(t)Verwijzen

Procedure

Als bedrijfsarts/verzekeringsarts heeft u 2 verwijsmogelijkheden. De doorlooptijd van de intakefase bedraagt circa 2 weken na ontvangst van de betaling.

 • U verwijst de medewerker voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en vermeldt op de aanmelding de gegevens van de werkgever. De Zorgadviseur van Sa4-Werkt neemt vervolgens contact op met de werkgever over de vergoeding van de kosten
 • U weet dat de werkgever akkoord is met de kosten van de intakefase en meldt de medewerker direct aan voor het multidisciplinaire onderzoek
1

Intake

Na verwijzing nemen wij contact op met de werknemer en plannen binnen 5 werkdagen een 1e kennismakingsgesprek in. Wij vragen betrokkene een toestemmingsverklaring in te vullen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens en het uitwisselen van (medische) informatie met verwijzend/behandelend artsen en eventueel te raadplegen medisch specialist(en). We maken direct afspraken voor de intakefase. Het (digitaal) invullen van diagnostische (vragenlijsten) is hierbij standaard. In deze fase worden de medische klachten, reeds uitgevoerde onderzoeken/ behandelingen en arbeidsgerelateerde bijzonderheden geïnventariseerd. De intakefase wordt afgerond met een multidisciplinair intercollegiaal overleg. Indien nodig volgt een consult bij de psychiater/psychotherapeut.
2

Resultaat

De betrokken Sa4 Werk(t) professionals beoordelen alle onderzoeksinformatie en bepalen aan de hand daarvan of een Sa4 Werk(t) behandelinterventie noodzakelijk is of dat een GGZ behandeling bij Sa4 Zorg is geïndiceerd. Eén en ander conform de medische en verzekeringsgeneeskundige beroepsrichtlijnen die ook door het UWV worden gehanteerd.
3

Rapportage

Wij stellen een medische rapportage op voor de bedrijfsarts/medisch adviseur of het UWV. Deze rapportage bevat onze onderzoeksbevindingen en adviezen. De werknemer wordt tijdens een teruggave gesprek geïnformeerd over de uitkomsten van de intake. Daarnaast maken wij een beknopt rapportage en een (mentaal) belastbaarheidsprofiel (FML) die met instemming van de werknemer worden verstrekt aan de casemanager of werkgever. Deze informatie bevat geen medische gegevens en kan tevens worden opgenomen in het re-integratiedossier. Bij de rapportage ontvangt de werkgever een offerte voor ons vervolg advies.

Wanneer verwijzen naar Sa4-Werk(t)

Hieronder een aantal situaties waarin het zinvol is om Sa4 Werk(t) in te schakelen. Uiteraard adviseren wij u in concrete gevallen graag persoonlijk over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een verwijzing.

 • U wilt snel een objectieve (multidisciplinaire) beoordeling van de door werknemer gerapporteerde klachten omdat u geen zicht heeft of de medewerker adequaat wordt begeleidt door zijn/haar huisarts.
 • Er is een vermoeden voor een DSM 5 diagnose maar de medewerker is verwezen naar een instelling met een lange wachtlijst
 • Er is nog geen opbouw in (eigen )werk en geen concrete prognose voor herstel, terwijl er geen onderzoek of behandeling in een ziekenhuis of GGZ-instelling loopt of er is sprake van een onduidelijk ziektebeeld.
 • In geval van mogelijk vervroegde IVA
 • De re-integratie is gestagneerd en u twijfelt over adequate behandeling (second opinion) of u heeft behoefte aan extra informatie over de mentale belastbaarheid ten aanzien van de arbeidsparticipatie mogelijkheden
 • Na 42ste weeks-melding UWV: in situaties zoals geen benutbare mogelijkheden (GBM) zonder dat sprake is van dagbehandeling of opname in een kliniek
 • Indien bij (de eerste jaars) evaluatie discussie bestaat tussen werkgever en werknemer of hervatting in eigen functie een reëel einddoel is, en/of er is nog geen alternatieve oplossing voor werkhervatting in (aangepast) werk
 • Er is behoefte aan terugvalpreventie en duurzame inzetbaarheid na volledige re-integratie in eigen werk
Inclusiecriteria
 • Verzuim door mentale klachten
 • (Recidiverende) burn-out klachten
 • Mentale klachten door chronische ziekte
 • Somatoforme klachten
 • Medewerker staat open voor behandeling en is bereid hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen
Exclusiecriteria
 • Klachten veroorzaakt door middelen gebruik zoals alcohol, drugs of voorgeschreven medicatie
 • Rechtzaken – letselschade zaken
 • Ernstige suïcidaliteit of crisisgevoeligheid
 • NAH of een IQ < 80
 • Lopend arbeidsconflict
 • Taalbarrière
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek, schizofrenie, psychose of waanstoornis

Samenwerking Sa4-Zorg

Indien tijdens de intakefase er een vermoeden ontstaat dat er een andere DSM 5 diagnose op de voorgrond staat wordt er direct een consult ingeplant bij de regiebehandelaar; psychiater of psychotherapeut voor aanvullende diagnostiek, behandeladvies en prognose. Indien nodig kan (in overleg met de huisarts) medicatie worden voorgeschreven. Uiteraard wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd en vermelden wij onze bevindingen in de medischerapportage.
Zodra behandeling bij Sa4-Zorg start en re-integratie is een waardevolle aanvulling op het zorgtraject dan heeft de werkgever de mogelijkheid een arbeidsparticipatiemodule af te nemen die zich volledig richt op de werksituatie en werkmogelijkheden zodat er afstemming van verwachtingen is.
 Kan werken niet naast de aangeboden Sa4-Zorg behandeling dan is het volgen van een Sa4-Werk(t) traject na afronding van die behandeling vaak wel mogelijk.

Veelgestelde vragen

Wanneer u een vraag hebt over Sa4-Zorg kijk dan eerst op de pagina Veelgestelde Vragen. Mocht uw vraag hier niet beantwoordt worden dan kunt u contact met ons opnemen.

Naar veelgestelde vragen

Suggesties

Wanneer u verbeterpunten ziet dan willen we dit graag horen. U kunt ons bellen of mailen met alle details en uw suggestie in behandeling nemen.

Naar onze klantenservice

Vragen of meer informatie?

U kunt ons altijd bellen op +31 58 266 58 04

Sa4-Werk(t) - algemeen@sa4-werkt.nl